Regulamin

I. DEFINICJE Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Produktu zakupionego przez Klienta.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin
 6. Sklep Internetowy – sklep internetowy za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów, dostępny pod adresem https://englishspeakingclub.pl/ oraz podstronie https://platforma.englishspeakingclub.pl/.
 7. Operator Płatności - iMoje
 8. Produkt – towary i usługi (płatne oraz bezpłatne) prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży (produkty płatne) oraz korzystania (bezpłatne), w szczególności: kurs konwersacyjny online English Speaking Club, inne szkolenia online oraz produkty cyfrowe jak kursy video, nagrania video, webinary na żywo, e-booki, pdf-y.
 9. Platforma e-learningowa – platforma wspierana przez Skyier na której znajdują się niektóre Produkty bądź niektóre elementy Produktów min. część materiałów kursu konwersacyjnego online English Speaking Club. Na Platformie znajdują się również produkty bezpłatne. Platforma znajduje się pod adresem https://platforma.englishspeakingclub.pl/.
 10. Konto – konto Klienta zakładane podczas dokonywania płatności albo podczas rejestracji na stronie https://platforma.englishspeakingclub.pl/ .
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1217 ze zm).
 14. Właściciel Sklepu – Katarzyna Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kate’s Lesson Katarzyna Wójcik wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. ul. Arbuzowa 23/9, 54-054 Wrocław, NIP 7541699908 REGON 531652830, zwany dalej Sprzedawcą.
 15. Zamówienie – czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu i spełniania świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 16. Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną), Ustawie Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r . (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://englishspeakingclub.pl/ oraz podstronie https://englishspeakingclub.pl/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty; b) procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się Klientowi w szczególności: • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; • podejmowania takich działań jak rozsyłanie bądź umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany w szczególności do: • korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie właściwego sprzętu technicznego (pkt. III poniżej); • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku; • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 4. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych: a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer (wersja min. 7), Opera (wersja min. 12.8), Mozilla Firefox (wersja min. 24), Google Chrome (wersja min. 25) lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz program flash player, c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Produktu/Produktów za pośrednictwem Sklepu należy: a) wejść na stronę internetową https://englishspeakingclub.pl/, a następnie dokonać wyboru Produktu/Produktów, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu albo b) wejść na stronę internetową https://platforma.englishspeakingclub.pl/ i zarejestrować się (założyć Konto) albo zalogować (jeżeli Klient ma już założone Konto) a następnie dokonać wyboru Produktu/Produktów, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez kliknięcie przycisku „Wybieram” (lub równoznaczny).
 3. Celem złożenia Zamówienia na Produkt konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz danych do faktury, które są jednocześnie danymi do potwierdzenia przelewu, b) adresu e-mail.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny) – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów.
 5. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznacznego) ma świadomość, że: a) akceptuje Regulamin oraz to, że Właściciel Sklepu dokona przetworzenie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, obsługi jego wizyty na stronach Sklepu oraz dla innych celów, o których mówi Polityka Prywatności, w tym wyraża zgodę na zapis do newslettera. Jednocześnie Klient ma świadomość, że może się w każdej chwili z newslettera wypisać. Informacja o tym, znajduje się pod danymi do potwierdzenia przelewu i jest wyrażona zdaniem „Dokonując zakupu, akceptujesz Regulamin oraz Politykę Prywatności. Jednocześnie wyrażasz zgodę na zapis do newslettera pamiętając, że w każdej chwili możesz się z niego wypisać”
  b) wyraża zgodę na realizację zamówienia przez Sklep, który wskazuje na odpłatność zamówienia, c) zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 9. W procesie realizacji Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty.

V. ZAŁOŻENIE KONTA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Jednocześnie ze złożeniem po raz pierwszy Zamówienia na określony Produkt/określone Produkty, Klientowi zostanie utworzone indywidualne konto na Platformie e-learningowej, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja na Platformie e-learningowej jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów w Sklepie.

 2. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego podczas składania zamówienia, oznaczonych jako wymagane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

 3. Założenie Konta możliwe jest również bez składania Zamówienia na określone Produkty w Sklepie np.: w momencie, gdy Klient chce skorzystać z produktu bezpłatnego dostępnego poprzez Platformę e-learningową. Wówczas Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://platforma.englishspeakingclub.pl/ oznaczonych jako wymagane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

 4. Założenie Konta jest darmowe.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Klient, który dokonał rejestracji na Platformie e-learningowej, przy zakupach posługuje się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może zarządzać danymi swojego Konta oraz zmieniać swoje hasło.

 7. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

 8. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta, zablokować dostęp do Produktu lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy: a) Klient zakładając Konto (wypełniając formularz rejestracyjny podczas składania zamówienia bądź bez składania zamówienia - wypełniając formularz rejestracyjny na stronie https://platforma.englishspeakingclub.pl/) podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich, b) korzysta ze Sklepu internetowego albo Platformy e-learningowej w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Sieci, c) korzysta ze Sklepu internetowego albo Platformy e-learningowej w sposób rażąco uciążliwy dla innych Klientów lub Użytkowników oraz dla Właściciela Sklepu, d) bezprawnie udostępniania Produkty albo ich poszczególne fragmenty bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu osobom trzecim.

 9. Dostęp do zamówionych Produktów zostaje przydzielony na Koncie Klienta po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu, w przypadku

 10. Z chwilą pierwszego zalogowania się do Konta w ramach Platformy e-learningowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość Produktu uważa się za dostarczone w całości Klientowi bądź Użytkownikowi.

 11. W przypadku niektórych Produktów min. kursów on-line, kursów konwersacyjnych on-line dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu, Kupujący utraci dostęp do Produktu.

VI. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient dokonuje zapłaty za zamówiony Produkt/zamówione Produkty poprzez płatność elektroniczną korzystając z dostępnych metod płatności. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
 4. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Jeżeli Klient zaznaczy taką opcję do Zamówienia wystawiona zostanie faktura w wersji elektronicznej.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Właściciel Sklepu poucza niniejszym Klienta oraz Użytkownika, że treści zawarte w Sklepie oraz Produkty objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Właścicielowi Sklepu.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji oferowanych w ramach Produktów.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacje, należy zgłosić drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: [email protected]
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Produktu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail [email protected]
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia uzyskania dostępu do Produktu pod warunkiem nie rozpoczęcia użytkowania Produktu, poprzez wysłanie formularza zwrotu za pomocą adresu e-mail: [email protected]. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Za rozpoczęcie użytkowania Produktów uznaje się: zalogowanie przez Użytkownika na Platformę e-learningową, na której znajdują się Produkty albo pobranie produktu cyfrowego poprzez link udostępniony Klientowi po otrzymaniu płatności. Wyjątek stanowi kurs konwersacyjny English Speaking Club – za rozpoczęcie użytkowania tego produktu uznaje się wzięcie udziału przez Użytkownika w jednych zajęciach konwersacyjnych (CONVERSATION 1:1 albo GROUP CONVERSATION WITH A TEACHER).
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.

XI. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wysyłki newslettera (Klient w każdej chwili może się z newslettera wypisać).
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Właściciela Sklepu poprzez: zamieszczenie informacji na stronie www.englishspeakingclub.pl lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail. Dalsze korzystanie z Produktu po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Regulaminie.
 3. O każdej zmianie Właściciel Sklepu poinformuje Klienta bezpośrednio poprzez e-mail z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o ile zmiana dotyczy korzystania przez Klienta z już zakupionych Produktów. Zakup kolejnych Produktów odbywa się po akceptacji aktualnego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.